Vnitřní řád ordinace

 

ÚVOD

Poskytování zdravotní péče je  podmíněno  ze strany příjemce i poskytovatele                    

dodržením vnitřního řádu zdravotnického zařízení ( dále jen „ZZ“),     

jehož pravidla jsou v  souladu  s  platnou  legislativou  poskytování zdravotní péče                 

v České republice.

 

K plynulému chodu ordinace a poskytování kvalitní zdravotní péče je  nutná  i Vaše spolupráce.

Žádáme Vás, abyste  dodržoval(a) níže uvedené  pokyny a rady.

 

Lékař, zdravotní sestra a ostatní zaměstnanci  naší  ordinace se vynasnaží, aby Váš pobyt u nás byl co nejpříjemnější a aby čekání na vyšetření nebylo delší  než je nezbytné.

 

Před příjmem k  vyšetření budete mít možnost seznámit se s vnitřním  řádem ordinace (veřejně na webových stránkách www.zizkova.cz a v recepci ordinace).

 

V případě  souhlasu  s pravidly řádu budete přijati k vyšetření a budete se moci opakovaně objednat. 

Nesouhlas s vnitřním  řádem ZZ  je  zároveň nesouhlasem pacienta  s poskytnutím zdravotní péče a objednání  v této ordinaci. 

Podle vlastního uvážení si můžete zvolit  jinou dermatologickou ordinaci , která bude optimálně vyhovovat Vašim požadavkům.

Pokud si nejste jistý/á, ke kterému specialistovi se se svým problémem ohlásit, dostavte se nejdříve k praktickému lékaři, který provede nezbytná vyšetření a zajistí převzetí do péče specializovaného pracoviště.

 

MUDr. Petra Žižková

Jednatelka  a vedoucí lékař společnosti „ MUDr. Petra Žižková – estetická dermatologie s.r.o.

 

VNITŘNÍ  ŘÁD ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

MUDr. Petra Žižková – estetická dermatologie s.r.o.

s platností od 1.ledna 2016, aktualizace  1.1.2018

 

Ordinujeme dle objednávek Po, Út, St a Čt  ( Pá je zavřeno)

 

1) Co potřebujete při návštěvě ordinace?

-  průkaz zdravotní pojišťovny                                                                                           

   (bez vyzvání k předložení při každé návštěvě a to včetně administrativních úkonů)                 

-  občanský průkaz (na vyžádání)

-  aktuální údaje o změně identifikačních údajů

-  aktuální údaje o změně zdravotního stavu: léky, které aktuálně užíváte, přehled diagnóz

   a alergií

-  průkaz diabetika, pokud jím jste

-  naší objednací kartičku

 

Pokud jste nový pacient: navíc budete dotázáni na:

-  Vaše telefonní číslo, případně e-mailovou adresu

-  jméno a adresu vašeho praktického lékaře

 - seznam užívaných léků předepsaných jiným lékařem

-  seznam diagnóz, se kterými se léčíte, ev. kopie lékařských zpráv

-  výsledky  vyšetření u předchozího kožního  lékaře, histologické nálezy, výpis

   z  dokumentace

   při změně  kožního lékaře (dispenzarizovaní pacienti, nemohou být bez výpisu

   z  dokumentace přijati do trvalé péče )

- u pacientů - cizinců nehovořících česky vyžadujeme certifikovaného překladatele do rodného jazyka ( z důvodu nutnosti získání přesných a nezkreslených informací o zdravotním stavu pacienta)

 

 

!!! Aktualizace údajů při každé návštěvě:

Je nezbytné při každé návštěvě  předložit průkaz zdravotní pojišťovny a  nahlásit změny těchto

údajů:  změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, adresy trvalého pobytu, praktického

lékaře, nově diagnostikované nemoci, nově předepsané léky, nové alergie a veškeré další

změny týkající se Vašeho zdravotního stavu a identifikačních údajů.

 

Při první návštěvě vyplňuje pacient zdravotní dotazník, při dalších návštěvách  bude následovat

jeho aktualizace .  U každého pacienta bude od května 2018 vyžadován souhlas s vedením zdravotní dokumentace a uchování osobních údajů podle nových legislativních změn (GDPR)

 

2) Jak probíhá příjem pacientů k vyšetření?      „objednání  k vyšetření“

V  naší  kožní  ordinaci POSKYTUJEME zdravotnické SLUŽBY na OBJEDNÁNÍ                        

 ONLINE

na     www.zizkova.cz

V tomto rezervačním systému si pacient může zvolit  termíny do 8. týdne od aktuálního data . 

Menší část ordinační doby není online uvedena – tato část ordinační doby slouží pro přednostní vyšetření na základě akutních nebo jinak zdravotně významných stavu na žádost praktických  a jiných odesílajících lékařů po dohodě s vedoucím lékařem naší ordinace na tel. 602650106

 

(náhradní způsob objednání pro pacienty je TELEFONICKY (tel. 607609191 od 7.00 do 8.00  PO, ÚT,ST,ČT )

(Pozn: mimo ordinační dobu, tedy i v pátky a době dovolené je k objednání k dispozici online rezervační systém na webových stránkách, ale nelze objednat telefonicky ani osobně v recepci. Po dohodě je vyjímečně možno žádat objednávky a informace v recepci mimo ordinační dobu za poplatek 250,- hotově).

Pacientovi je při objednávání  nabídnut první volný termín k vyšetření (u závažných  stavů je zvolen pouze nejbližší možný termín příjmu - viz níže odst. 4,   u poskytnutí neodkladné pomoci je příjem ihned)

Při telefonických objednávkách je pacient dotázán,  zda již má vedenou dokumentaci       

v naší ordinaci

- u evidovaných pacientů uvést: příjmení, jméno, rok narození a event. změnu čísla mobil.tel. 

- u nových pacientů uvést:příjmení, jméno, mobil.tel nebo email

 

Objednané termíny jsou pro zdravotnické zařízení i pacienta  závazné  a jsou smluvním vztahem mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče                               

v ústní (telefonické) i elektronické podobě. 

Na jeden termín může být objednán pouze jeden pacient.

Pro jednoho pacienta  může být v systému pouze jedna objednávka, neurčí-li lékař jinak.

Při online objednávání  lze z jedné e-mailové adresy zařídit objednávku pro více pacientů       

( např. rodič objedná ze své adresy své dítě nebo i více osob, ale každá osoba bude mít

individuální termín).

Za platnost objednávky ručí osoba, která termín rezervovala.

POZOR:  z důvodu legislativní úpravy GDPR bude  od 25.5.2018 nová úprava způsobu objednání do naší ordinace! 

Postup bude uveden zde ve vnitřním řádu a stručně v rubrice " Aktuality"

 

Speciální případy poskytnutí zdravotnických služeb bez objednání  jsou specifikovány v odst. 4           

(o naléhavých a akutních stavech.)

Dostupnost objednacích termínů je závislá na momentální poptávce pacientů.

Náš personál se Vám vždy snaží nabídnout nejbližší vhodný volný termín.

V naší ordinaci věnujeme každému tolik času, kolik právě potřebuje                           

Objednací čas považujte pouze za orientační dobu,                                

ale

VŽDY SE DOSTAVTE VČAS

při první návštěvě minimálně 10 min předem Vaším termínem                                             

(aby byl dostatečný čas k seznámení s vnitřním řádem  a k vyplnění  zdravotního dotazníku), 

při dalších návštěvách minimálně 5 min před Vaším termínem.

 

Pacienti jsou při vyšetření vyzýváni k administrativním úkonům – je nezbytné mít proto u sebe

čtecí brýle!...pokud je zapomenete, rádi Vám zapůjčíme

 

Nedostavíte – li  se na objednaný termín  včas,  přijdete o svůj objednací  termín a budete si

muset sjednat nový - opakované nedodržení termínu vyšetření je porušením vnitřního řádu ordinace.

 

Naší snahou je v rámci možností objednací časy dodržovat, ale

každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze určit předem časově ohraničit.

 

Z provozních  důvodů může dojít k narušení časového harmonogramu !!! -  čas objednávky považujte za orientační !!!, ale všem objednaným pacientům bude vyšetření poskytnuto.

 

Personál bude pacienty o časovém posunu informovat do 30 min od uplynutí doby sjednaného

termínu.

 

3) Jak postupovat, pokud se nemůžete  dostavit na objednaný termín?

    „odhlášení termínu vyšetření“

vždy  minimálně 24 hod předem  TERMÍN ODHLÁSIT

ONLINE v rezervačním systému 

TELEFONICKY SMS NA 607609191  (pozor netelefonovat - odhlašovat pouze prostřednictvím SMS!!!)

E-MAILEM (petra@zizkova.cz)

 

24 hod předem neodhlášené objednávky:

Při neodhlášení 1 objednávky  bude dle vnitřního řádu ordinace proveden zápis o události ve zdravotní dokumentaci pacienta.

Při 2. neodhlášené objednávce bude proveden zápis,  zablokován rezervační systém a další postup při poskytování zdravotní péče pacientovi nedodržujícímu vnitřní řád ZZ  bude  řešit  osobně vedoucí lékař ZZ

 

 

4) Jak postupovat, když se domníváte, že volně dostupný ( telefonicky nabízený) termín nedostačuje naléhavosti Vašeho zdravotního problému?

přednostní termíny k vyšetření přiděluje výhradně lékař na základě objektivního zhodnocení zdravotního stavu - pacient se dostaví na začátku ordinační doby = 6.30 hod PŘESNĚ !  a bude mu přidělen termín odpovídající naléhavosti zdravotního stavu - v těchto případech není možné vyžádat termín k vyšetření telefonicky a ani podle osobních požadavků pacienta - rozhoduje pouze naléhavost zdravotního stavu!

Akutní neodkladné potíže - stav vyžadující urgentní příjem  opět posoudí pouze lékař

 

Požaduje kožní ordinace  "doporučení"  (průvodní list)  k vyšetření?   

NE !!! ale v případě že Váš praktický lékař požaduje přednostní příjem, může si jej vyžádat telefonickým kontaktem s naší recepcí  (PO-ČT  7.00-8.00)  nebo přímo s lékařem

Podle kapacity ordinace  praktickému lékaři sdělíme, v jakém nejbližším termínu je  možno pacienta přijmout. Předjednaný pacient se pak dostaví na smluvený termín a přinese s sebou výpis z dokumentace praktického lékaře ( současné diagnózy, léky, alergie) a záznamy o provedených  vyšetřeních

 

5) Informace o zdravotním stavu

S dotazy nebo problémy ohledně zdravotního stavu se obracejte výhradně na lékaře  během

vyšetření. Informace o zdravotním stavu Vám podá  ošetřující lékař pouze a výhradně při

osobním kontaktu. 

Při vyšetření vždy můžete klást doplňující otázky vztahující se ke zdravotnímu stavu, které Vám budou

srozumitelně zodpovězeny.

Máte možnost vzdát se podání informace a určit, které osobě má být podána nebo vyslovit

zákaz o podávání informací o zdravotním stavu, tak jak je stanoveno v zákoně.

 

Emailovou komunikaci ukládáme jako součást zdravotní dokumentace

DŮRAZNĚ ALE POŽADUJEME :  Z důvodu ochrany osobních dat !!! neodesílejte emaily (ani jinou elektronickou komunikaci) s osobními údaji, fotodokumentací ani žádná sdělení o zdravotním stavu !   ....a k vyšetření se objednejte

 

 

Zdravotní sestra,  recepční i lékař  Vám mohou telefonicky pouze nabídnout  první volný termín

nebo další volné termíny k vyšetření.  Není možné  posuzovat  Váš zdravotní stav na základě

telefonického nebo elektronického  sdělení.)

Personál (sestra, recepční ) je povinnen ihned  sdělit lékaři přítomnost pacienta s neodkladným nebo

akutním stavem v čekárně.  Není ale oprávněn sdělovat a Vám a přijímat od Vás jakékoli

informace o zdravotním stavu , rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí pacienta do péče.

 

6) Zdravotní dokumentace 

„výpis z dokumentace a vystavení receptu bez vyšetření“

Se zdravotní dokumentací je nakládáno podle zákona o zdravotní dokumentaci.

 

Výpis z dokumentace – požadovat výpis z dokumentace patří mezi práva pacienta

Lékař je povinen Vám výpis zhotovit  a ze zákona je stanovena lhůta 30 dní pro jeho

vyhotovení.

V případě změny kožního lékaře je dle zákona pacient povinen donést výpis z dokumentace.

Rádi Vám tento výpis z dokumentace vyhotovíme, stejně tak ho po Vás budeme v opačném

případě vyžadovat. Dispenzarizovaní pacienti nemohou být bez výpisu z dokumentace přijati

do trvalé péče naší ordinace.

Jelikož je výpis z dokumentace administrativně náročnější aktivitou, kterou musí provést

ošetřující lékař, je tento úkon zpoplatněn dle ceníku. V důsledku opakujících se případů

nevyzvednutí objednaného výpisu z dokumentace již není možno si tento výpis objednat

telefonicky.

Výpis Vám vyhotovíme na přesně sjednaný termín (do 30 ti dnů) po uhrazení poplatku

předem, osobně v recepci ordinace. Výše poplatku je dána rozsahem administrativního úkonu.

Pokud si výpis nevyzvednete osobně, zákon stanovuje podepsanou plnou moc pro zmocněnou

osobu.

 

Vystavení receptu bez vyšetření není právem pacienta.

O postupu rozhoduje výhradně lékař.

Obecně tento postup zpravidla možný pro pacienty s chronickými kožními nemocemi , kteří

používají přípravek jako svoji dlouhodobě zavedenou léčbu, dostavují se k pravidelným

kontrolám a byli lékařem v naší ordinaci k objednání receptu přímo vyzváni ( uvedeno v dokumentaci).

 

 

 

7) Zástup

 

Při přerušení provozu (např. z důvodu nepřítomnosti lékaře),  jsou objednaní pacienti

vyrozuměni sms nebo  e-mailem a je jim nabídnut náhradní termín k vyšetření. Pro akutní

případy je sjednán zástup v jiné kožní  ordinaci.

 

Doba přerušení provozu, místo a způsob příjmu akutních stavů v zástupném pracovišti  je

uvedeno viditelně  na provozovně a webových stránkách  zdravotnického zařízení.

Pokud pacient nehodlá nebo nemůže využít naše zástupné pracoviště, ohlásí se v případě

podezření na akutní potíže u svého registrujícího praktického lékaře, jeho zástupu a mimo

ordinační dobu těchto lékařů na pracovišti lékařské služby první pomoci.

Pravidlo sjednaného zástupu platí  i obráceně , objednaní pacienti naší ordinace respektují

příjem akutních pacientů z našeho zástupného pracoviště.

 

Z důvodu rozdílných ordinačních hodin a místa provozování zdravotnických zařízení , je nutno

akutní péči předem v daný den vyžádat na uvedeném telefonním čísle zastupujícího ZZ ve

vyhrazené  době. Všechny potřebné údaje budou  uvedené na www.zizkova.cz a též  viditelně

na vstupu provozovny.

 

Naše zdravotnické  zařízení neošetřuje pacienty  jiných kožních  ordinací, které s

ním nemají sjednán zástup. Toto pravidlo neplatí pro naléhavé a akutní  stavy.

 

8) Nezletilý pacient

Pacienti do 18 let věku jsou ze zákona povinni navštěvovat naši ordinaci v doprovodu

zákonného zástupce    či jiné osoby starší 18 let ( např. sourozence, prarodiče, apod.       

kteří ale musí mít písemný  souhlas  k zastoupení s identifikačními údaji a podpisem 

zákonného  zástupce)

 

U jiné osoby než je rodič nebo zákonný zástupce je vyžadován písemný souhlas pro tuto

osobu, jinak nemohou být  nezletilí pacienti vyšetřeni a budou přeobjednáni.

 

Pokud se do ordinace dostaví pacient mladší 18 let bez doprovodu zákonného zástupce, bude

poskytnutí péče odmítnuto  po vyloučení neodkladného nebo akutního stavu. 

 

 

9) Závěrečné ustanovení

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372 / 2011 sb.  § 48/1  jsou pacienti povinni se řídit vnitřním řádem

 

Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta může být důvodem 

k odmítnutí přijetí pacienta do lékařské péče a vyřazení z lékařské péče.

V případě vyřazení pacienta z péče je vždy do 3 pracovních dnů odeslána  doporučeným

dopisem informace o odmítnutí  registrujícímu praktickému lékaři pacienta.

 

Pacient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně        

k ostatním pacientům.  

 

Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení  nad rámec běžného opotřebení. 

Důrazně upozorňujeme rodiče, aby nedovolili volný pohyb dětí po čekárně a invalidních nájezdech!

K sezení jsou v čekárně určené výhradně jen lavice pro pacienty - z bezpečnostních důvodů je zakázáno postávat v prostorách dveří a oken! V případě  obsazených míst k sezení vyřeší situaci personál.  Prostory ZZ jsou určeny pouze pro pacienty ( u nezletilých s doprovodem zákonných zástupců, u handicapovaných s asistencí). Jiné osoby nemají do prostor ZZ přístup povolen.  Mimo ordinační dobu je vstup do objektu (soukromý pozemek)  zakázán.

Ve vnitřních i vnějších prostorách ZZ platí zákaz kouření , vstupu se zvířaty a požívání potravin a nápojů. Kromě dětských kočárků a invalidních vozíků není dovolen vstup s jízdními koly i jinými kolečkovými zařízeními.

Správce ZZ je pověřen dohlížet na dodržování vnitřního řádu ZZ a  na bezpečnost pacientů a odmítnout přístup nepovolaným osobám do objektu.

Pacient má povinnost své osobní věci neodkládat čekárně ani recepci , vždy je vzít s sebou do ordinace.

Před odchodem z prostor zdravotnického zařízení  pacient  zkontroluje, zda má své doklady a všechny osobní věci u sebe.

Lékař má právo určovat pořadí pacientů.  

Upozorňujeme , že prostor čekárny je monitorován kamerovým systémem.

Reprodukce hudby podléhá zákonným normám ve smyslu dodržení podmínek autorských práv i hygienických norem hladiny hlučnosti.  

TV neobsahuje DVBT ani FM tuner - slouží pouze k reklamním účelům spolupracujících subjektů.

 

Vnitřní řád ordinace a ceník placených výkonů je každému pacientovi dostupný v recepci ordinace.                                 

Platnost od 1. ledna 2016  , poslední aktualizace 1.3.2018

 

MUDr. Petra  Žižková

Vedoucí lékař  a jednatelka společnosti                                                                              

MUDr. Petra Žižková – estetická dermatologie s.r.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro pacienty a klienty  o zpracování osobních údajů

Správce: MUDr. Petra Žižková – estetická dermatologie s.r.o.  IČO 29122716, IČZ 44254000        a  MEDINCLINE s.r.o     IČO 05382181    se sídlem Srázná 16b, Plzeň 326 00,     jsou na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotníchslužeb v souladu  se  zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Specifikace REZERVAČNÍ SYSTÉMU ordinace (spol. MUDr.Petra Žižková estetická dermatologie s.r.o.):   server phpMyAdmin, databáze chráněna heslem a šifrováním, vstup do databáze má pouze správce, IT administrátor, obsluha recepce při telefonickém objednávání na základě smluvní ho vztahu s těmito subjekty)

S vyjímkou urgentních stavů je příjem pacientů řízen rezervačním systémem.  Při registraci  do tohoto objednávacího systému je požadován souhlas se zpracováním osobních údajů ( příjmení , jméno, datum narození, mobilní telefon a e-mailová adresa) elektronickou formou přímo v systému  nebo  ústním souhlasem při telefonické komunikaci s recepcí ordinace. Při telefonické komunikaci je pacient vyzván k výše uvedenému souhlasu při každé opakované žádosti o objednání  a je znovu opakovaně dotazován na přesné sdělení aktuálních výše uvedených identifikačních údajů.  

V rezervačním systému online  si pacient sám  vytváří uživatelský účet a ručí za správnost uvedených údajů. Při jejich změně je může sám ve svém uživatelském účtu opravit. Pacient může kdykoli požádat o výmaz z registračního systému – osobně v recepci ordinace formou písemné žádosti.

Vzhledem k tomu, že zdravotnické zařízení provozuje rezervační systém a poskytuje služby na rámec právních předpisů ( služby nehrazené ze zdravotního pojištění ) požaduje při  prvním osobním kontaktu (a u již stávajících pacientů/klientů se zavedenou zdravotní dokumentací k datu 25.5.2018) písemný souhlas s uchováním a s nakládáním s identifikačními údaji.

V Plzni dne  24.5.2018                                                         MUDr.Petra Žižková

 

KOŽNÍ ORDINACE

 

 Vyšetření hrazená ZP - objednat se můžete ZDE:


ONLINE OBJEDNÁVKY  

 

Návod k objednání je v rubrice INFORMACE

 

Dotaz

© Všechna práva vyhrazena MUDr. Petra Žižková - Estetická dermatologie

webdesign ANTstudio.cz